เข้าถึงเหตุผลที่แท้จริงของการตั้งกลุ่มฯ หรือไม่?


โลกในอดีตนานมาแล้ว ผู้ค้นพบ *ความจริงบางอย่างที่แฝงมากับปรากฎการณ์ในชีวิตประจำวัน*


บ้างก็นำคุณค่าที่พบนั้น ใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะตนเองเพียงอย่างเดียว บ้างก็นำคุณค่านั้นออกเผยแพร่สู่กลุ่มคน มากบ้างน้อยบ้าง ด้วยจิคที่เปี่ยมด้วยเมตตา


การสร้างกลุ่มคนเพื่อขยายประโยชน์ที่แท้จริงให้เข้าถึง บุคคลที่ถึงวาระในการได้รับโอกาสนั้น สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนานแล้ว


เมื่อยุคสมัยล่วงเลยมา การสร้างกลุ่มเพื่อประโยชน์กับผู้คนอย่างบริสุทธิ์ใจ ยังคงปรากฎให้เห็นอยู่เสมอ ชึ้นอยู่กับวาระของบุคคลนั้นๆ จะได้พบเจอสัมผัสถึงหรือไม่?


*กลุ่มแห่งความอุดมสมบูรณ์* ที่ออกแบบมาโดยโปรแกรมนี้ มีเจตนาบริสุทธิ์ ให้ทุกท่านท้าทายตัวเอง เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่อยู่นอกกรอบของพื้นฐานของตรรกะและเหตุผลบนโลกกายภาพ มีความเป็นไปได้ในการค้นพบ #การตื่นรู้ศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุด


//////////////////////////////////////

#เวิร์กชอปฝึกฝนตนเอง 21 วัน ฟรี ... https://ActingLove.net

//////////////////////////////////////